Massage: custom blend of modalities 

 50 min     $78                                       

 80 min     $105                                     

 110 min    $150                               

Deep Tissue  add $20


Retreat for the Feet Foot massage

 30 min     $78

Massage and Face Treatment

 80 min     $115

 110 min    $160    Mastercard and Visa accepted

​MAT #1240 MAE#2450

HOMEMenuPhotosTestimonialsCONTACT US